West Coast Jiu-Jitsu Tournament has been scheduled!